De onbetaalbaarheid van de verzorgingsstaat

De politieke frontvorming is begonnen. Waar liggen de ideologische scheidslijnen? Tot voor kort waren velen van mening dat links en rechts niet meer bestaan. In de meeste politieke partijen zijn standpunten te vinden van links en rechts. Volgens sommige politicologen leidde juist de vermenging van links en rechts tot electorale verwarring. Wat zijn de grote thema’s die links en rechts van elkaar scheiden?

Dat zijn de toekomst van de welvaartstaat en de immigratie (inclusief het islamdebat). Ik gebruik hier opzettelijk het woord verzorgingsstaat niet. Dit woord impliceert immers dat er een staat is die voor de mensen kan zorgen. Burgers zijn geen patiënten. En de samenleving is geen groot ziekenhuis waarin naar zorg zoekende mensen bivakkeren.

In linkse kringen was het woord sociale verzorgingsstaat zeer populair. Links, eveneens het historische, institutionele christendom, kan niet bestaan zonder zieligen, zieken, zwakken, en behoeftigen. Aan deze rampspoed ontleende het linkse kamp zijn legitimatie. Sinds de radicale afname van zieligen en behoeftigen in Nederland zoeken de linkse heiligen hun toevluchtsoord in de Derde Wereld. Daar zijn nog vele rampspoeden te vinden.

De crisis van de linkse ideologie hangt samen met de historische overwinning van het liberalisme. En de bankencrisis dan, vraagt u zich af? Een liberale economie is niet een weerspiegeling van de perfecte staat. Niet een utopie, maar een economische en sociale realiteit is noodzakelijk voor de democratie als maatschappijvorm. De democratie zonder vrije burgers die hun eigen leven mogen en kunnen inrichten, bestaat niet. De liberale economie en de liberale rechtsstaat veronderstellen elkaar. De liberale economie, zoals een democratische rechtsorde, is van tijd tot tijd onderhevig aan crises – alleen in de dood bestaat geen crisis. Crises, en de antwoorden daarop, zijn kenmerkend voor een dynamische, open samenleving. In dit opzicht lijkt de liberale economie op haar specifieke politieke vorm, de democratie.

Een democratie zonder crisis is geen democratie. Waarom? Omdat de democratie leeft bij gratie van conflicten, zij institutionaliseert zelfs conflicten. De vrije markt en de vrije concurrentie zonder een statelijke planeconomie zullen van tijd tot tijd in crises komen te verkeren. Er is geen almachtige God of Staat die de behoeften van de participanten in een liberale economie definitief en voor de eeuwigheid kan bevredigen. Waar stopt geldzucht? Dat weet niemand, althans, zolang we in een vrije samenleving willen leven. Maar we weten wel dat wie alle mogelijke crises binnen een liberale economie wil uitsluiten, altijd met de utopie van een staatseconomie komt opdraven.

De staatseconomie had en heeft geen toekomst ook al streven links-populistische partijen zoals de SP daarnaar. De Socialistische Partij, als neo-communistische beweging, streeft naar een utopie, naar een toekomst zonder de vrije markt en vrije concurrentie, zonder de liberale economie en dus ook zonder de dynamiek en grilligheid en talenten en zwakten van vrije individuen.

Kan een liberale economie functioneren zonder een welvaartstaat? Nee. Omdat een samenleving zonder een stevige infrastructuur op een aantal belangrijke gebieden conflicten en crises niet langer vreedzaam kan beslechten. Daarbij denk ik aan veiligheid, onderwijs, gezondheidszorg, en het bestrijden van absolute armoede. Ontbreekt dit infrastructurele geheel dan komt de democratie in de gevarenzone. En als de democratie niet werkt, zal de liberale economie ook niet meer optimaal en veilig functioneren. De tirannie zal voor korte tijd zekerheid bieden, maar op lange termijn zal ook de tirannie een bron van onzekerheid worden.

In Nederland kan het sociale zekerheidsstelsel, gelet op de huidige toestand worden teruggebracht tot drie belangrijke gebieden: de toegankelijkheid van onderwijs voor iedereen ongeacht inkomen, ras, religie, afkomst; de toegankelijkheid van gezondheidszorg voor iedereen; en de ouderenzorg.

En de rest? De kunsten? De subsidieontvangers moeten minder hard schreeuwen. Leonardo Da Vinci en Rembrandt hebben het gered zonder de staat. De staat heeft helaas te veel middelmatige burgerkunstenaars aan subsidies verslaafd gemaakt. Sorry, vrienden, enige vorm van tragedie zal wellicht een heilzame werking hebben op de echte kunstenaars. De rest gaat gewoon werken en niet op kosten van anderen leven.

Zou het sociale zekerheidsstelsel zich in grote lijnen moeten beperken tot deze drie domeinen? Ja, want de rest kan door de burgers zelf worden geregeld. De overheid moet de spelregels met de nodige wetgeving bepalen. De staat wordt de scheidsrechter. Onder deze omstandigheid blijft natuurlijk veel geld over, en dat kan door structurele verlaging van belastingen aan de burgers worden teruggeven. Hierdoor zijn de burgers zelf in staat om alle andere zaken die zij belangrijk vinden te regelen, zoals het steunen van kunstenaars.

De meeste politieke partijen hebben in mindere of meerdere mate gekozen voor een liberale economie; van GroenLinks tot de PvdA. Eén partij vormt een uitzondering. Dat is een links-conservatieve partij. De SP is tegen de hervorming van de verzorgingsstaat in een welvaartstaat. Dat is kortzichtig. Een liberale economie binnen een goed functionerend sociaal zekerheidsstelsel schept de noodzakelijke voorwaarden voor de integratie van immigranten. Wie niet kan integreren, keert vanzelf huiswaarts. De economie ordent en selecteert de immigranten.

Terecht stelt Femke Halsema dat de PvdA een keuze zal moeten maken tussen het sociaal-economisch conservatisme van de SP en het links liberalisme van D66 en GroenLinks. Drees senior was ook geen voorstander van een verzorgingsstaat. Hij wilde een waarborgstaat die „de bestaanszekerheid waarborgt indien die tekort gaat schieten”. De verzorgingsstaat zoals we die kennen, zal echter op een dag onbetaalbaar worden. De PvdA moet daarom niet blindelings achter de populistische avonturiers van de SP aanlopen. De sociaal-democraten moeten met wijsheid en kracht kiezen voor sociale en economische hervormingen.

En hoe zit het bij rechts? Het lijkt wel of dit kabinet door de PVV belemmerd wordt om de noodzakelijke hervormingen van de verzorgingsstaat door te voeren – is de PVV eigenlijk wel rechts? Is de PVV eigenlijk niet het zusje van de SP en het nichtje van de PvdA?

Niet de toekomst van de banken maar de toekomst van de verzorgingsstaat is een ingewikkelde en zorgwekkende zaak.


Dit bericht heeft 16 reacties op “De onbetaalbaarheid van de verzorgingsstaat”

 1. Frank Lenssen zegt:

  Je kunt wel boos worden om zo’n tendentieus stuk (de haat jegens ‘links’ spat er werkelijk van af); maar je kunt ook constateren dat Afshin Ellian, niet voor de eerste keer, per ongeluk een column die voor Elsevier bestemd was, naar het NRC/Hb gemaild heeft. Kan gebeuren. Op de Elsevier-site waren er ongetwijfeld honderden reacties gekomen in de trant van: ‘Geweldig, Prof. Dr. Ir. Mr. Ds. Ellian! Zoals U kan geen ander de perverse communistische situatie in Nederland kritiseren! Ga alstublieft zo door!’

  En zoals te doen gebruikelijk filtert de moderator van Elsevier alle werkelijk kritische posts er uit, en bant de schrijvers ervan van de website. Naar goed Stalinistisch gebruik, als het ware.

  Meneer Ellian vuurt weer een flink aantal losse flodders af. Het linkse kamp en het Christendom moeten het ontgelden, louter en alleen omdat zij zich moeite geven de noden van de zwakkeren in de samenleving te lenigen. In feite is dat een schandalige kritiek. Je kunt eruit afleiden dat Ellian streeft naar een puur Darwinistische samenleving, waarin iemand overleeft omdat hij de beste is in agressie, en het bedreigen en oplichten van anderen (zie de banken, die Ellian fijntjes ontziet in zijn laatste zin).

  Belastingverlagingen zouden van burgers nobele Mecenassen en altruïstische sociale helpers maken? Ik kan hier slechts zeer schamper om lachen. Ellian gelooft in sprookjes. En hij heeft geen enkel oog voor de volkomen losgeslagen hebzucht en wrok die zo voelbaar aanwezig zijn in de Westerse samenlevingen, i.h.b. de V.S. en Nederland (men denke aan de Tea Party en de PVV).

  Dat de ‘linkse heiligen’ (wéér die Elsevier-haat, het zit blijkbaar heel erg diep) de armsten op deze planeet willen helpen – Ellian wil het gewoon niet.

  Veiligheid, onderwijs, gezondheidzorg en absolute armoede worden toch nog snel als speerpunten in een functionerende welvaartsstaat genoemd, alsof Ellian zijn geweten wil ontlasten. Hij gaat echter niet met acceptabele definities op deze onderwerpen in. Dat zou ook pijnlijk worden, want dan zou blijken dat hij het Amerikaanse model wenst. Met tentenkampen voor hen die door de criminelen van de banken hun huis verloren. Met pro-deo-artsen en -tandartsen die te velde al bij pubers het hele gebit trekken, omdat goede zorg in die fijne liberale democratie voor velen onbereikbaar is. Met een afdracht voor de kunsten, door de Amerikanen, die vergelijkbaar is met die in Nederland, maar die vele malen slechter functioneert. Met heel gewone mensen die moeten kiezen tussen een behandeling tegen kanker, of het behoud van hun door hard werken verkregen woning. Met talloze daklozen en zwervers. Met soms 3 drie-dollar-jobs per gezin, om rond van te kunnen komen, wat tot schromelijke verwaarlozing van de kinderen leidt. En met heel erg veel andere schrijnende misstanden.

  Het verschil tussen de ‘waarborgstaat’ zoals gedefiniëerd door Drees sr., en de ‘verzorgingsstaat’ anno 2010, dat is mij volstrekt onduidelijk. Want er is al zoveel afgebroken in onze samenleving, in de voorbije 20 jaren, door de invloed van het zegenrijke liberale kapitalisme. En het gaat maar door.

  Ergerlijk is dat Ellian de echte kunstenaars (uiteraard door hem aangewezen, hij schijnt kenner te zijn) ‘enige vorm van tragedie’ toewenst. Dat laat ongewild een bepaalde en niet fraaie kant van zijn karakter zien.

  Kortom: een beschamend, schamper, haatdragend verhaal, meneer Ellian. U gelooft klaarblijkelijk, zoals alle neoliberalen, dat U nooit meer iets heel ergs overkomen zal, waarna onbaatzuchtige hulp van anderen dringend noodzakelijk zal zijn.

  Ik, als sociaaldemocraat, wens U dat overigens geenszins toe.

 2. Eisso Post zegt:

  Meneer Ellian blijft de neoliberale riedel afdraaien die al dertig jaar alleen maar voor ellende zorgt en telkens weer tot meer bezuinigingen oproept ‘omdat het maar eens uit moet zij met die afhankelijke burger’. Gelukkig blijft het tegengeluid bestaan, ook al is de koppigheid van mensen als Ellian (en helaas een heleboel meer) zó groot dat ze de meest logische feiten niet eens meer zien. http://www.mejudice.nl/artikel/525/het-financieel-regime-over-de-gevolgen-van-een-moderne-dwaalleer#comment-list

 3. Marius van Huygen zegt:

  “De Socialistische Partij, als neo-communistische beweging, streeft naar een utopie, naar een toekomst zonder de vrije markt en vrije concurrentie”

  Hans Achterhuis ontmaskert de vrije markt: een verwoestende utopie, met een Kapitalistisch Manifest en gelovigen die blind zijn voor harde feiten. „Zie de diepe overtuiging waarmee Alan Greenspan alles wat op een kredietcrisis wees, negeerde.”
  Meer dan tien jaar lang is de vraag mij gesteld bij het houden van lezingen over utopieën, en ik heb er nooit echt op geantwoord. Dat doe ik nu wel. De vraag luidde: bestaat er, naast de technische en socialistische utopie, niet ook een kapitalistische utopie?
  Ik antwoordde altijd kort, met een verwijzing naar een auteur die ik in mijn studie ’De erfenis van de utopie’ even de revue liet passeren: Ayn Rand (1905-1982). Ze was een Russisch-Amerikaanse denkster die een heel eigen filosofie ontwierp, het Objectivisme. Maar vooral was ze een succesvolle romanschrijfster die in 1957 de dikste utopie schreef die ik ken: ’Atlas Shrugged’, vertaald als ’Atlas in staking’. Dit boek is de kapitalistische utopie ten voeten uit. Deze in Europa weinig bekende roman is volgens een onderzoek onder Amerikaanse lezers na de Bijbel het belangrijkste boek van de afgelopen eeuw.
  Los van deze directe erkenning is de indirecte en wereldwijde invloed van Ayn Rand zeer groot. Haar belangrijkste leerling was namelijk Alan Greenspan (1926), tot 2006 de president van de Fed, de Amerikaanse Federal Reserve Bank waarvan de monetaire politiek in onze geglobaliseerde wereld letterlijk ieder mens raakt, zoals de kredietcrisis laat zien.
  Die crisis vormt voor mij de beslissende aanleiding om de kapitalistische utopie in haar neoliberale vorm aan de orde te stellen. Toen ik de foto zag van Greenspan die in oktober 2008 voor een commissie van het Amerikaanse Congres getuigde en zijn korte verklaringen las, werd mij de inspiratie van zijn financiële politiek volstrekt duidelijk. „De meesten van ons, en ik in het bijzonder, zijn geschokt en kunnen het nog steeds niet geloven”, zo zei Greenspan. Er moest „een fout zitten in de overtuiging dat de vrije markt zichzelf beter kan reguleren dan enig overheidstoezicht dat zou doen.” Zijn ontsteltenis klonk oprecht. Het was voor Greenspan uiterst pijnlijk om een theorie die hij veertig jaar had aangehangen, vaarwel te moeten zeggen.

  n.a.v. boek van filosoof Hans Achterhuis “Utopie van de vrije markt”

 4. Mihai Martoiu Ticu zegt:

  Ik zie een verzameling van slogans maar geen enkel argument. De Westerse welvaart berust op het leegroven van de Derde Wereld, maar dat komt langzamerhand tot een einde. Dat komt door de technologische ontwikkelingen. Als gevolg daarvan kan men Irak niet meer binnen zes maanden leegroven, zoals men dat had gedroomd, maar het is juist een verliesgevende investering geworden. En dat komt slechts omdat technologie in de laatste honderd jaar alleen maar goedkoper, toegankelijker en vernietigender is geworden.

  Denk vooral aan de prijzen en het toegankelijk worden van wapens, de bijna universele verspreiding van internet en satelliettelevisie en het vervoer van mensen en goederen. Men kan zich organiseren, anderen informeren, zich verenigen met mensen die vroeger machteloos over de hele wereld verspreid waren. Denk aan bloggers die de CIA-vluchten ontmaskeren, of het gebruik van Witte Phosphorus, Wikileaks. Denk hoe makkelijk het is om aanslagen te plegen, bijvoorbeeld de twee sluipschutters die Amerika voor maanden hebben verlamd.

  De wereld verwacht een overbevolking, grondstoffen-, landbouwgrond-, water- en andere tekorten, klimaatverandering. Olie is een van de belangrijkste grondstoffen, niet zozeer als brandstof, maar als onderdeel van een enorme hoeveelheid materialen, gebruikt in alles wat ons omringt, van medicijnen tot asfalt. Het Westen kan echter deze overlevingsmiddelen niet meer zomaar bemachtigen en daardoor stagneert de economie en daalt de welvaart.

  Het is tijd om nieuwe radicale manier van denken te ontwikkelen en dit soort oude uitgedroogde drogredenen, zoals van Afshin Ellian te vergeten. Wat we moeten doen is de triljoenen, die we op wapens weggooien, investeren in wetenschap, nieuwe technologische ontwikkelingen, ruimtevaart om andere planeten te kunnen koloniseren en voor grondstoffen, nieuwe energievormen en recycling.

 5. Jaap Vergeer zegt:

  niet de verzorgingsstaat is onbetaalbaar, het is de [zgn] liberale uitbestedings en marktwerkingsstaat die onbettaalbaar is of zal blijken te zijn. we hoeven maar heel even richting het verre westen te kijken om te zien hoeveel ellende marktwerking en verregaande liberalisering hebben opgeleverd aan gewone hardwerkende burgers. Werkloos? baan kwijt, huis kwijt verzekering kwijt. Nergens ter wereld zijn de kosten voor “de zorg” zo hoog als uit gerekend in de VS. Per hoofd vd bevolking c.a 4x dat van België. Het Mekka van het liberalisme dat al sinds eeuwig heerst.
  De liberale elite wil o.a. door aanpassing van het ontslagrecht hard werkende burgers tot wegwerpproducten maken. Dat zal ze lukken, geen twijfel over mogelijk, de liberaal georiënteerde elite heeft immers de macht. Resultaat: weg geworpen mensen die op het moment dat zij niet meer op een gewone manier aan de kost kunnen komen hun geld gaan halen op een manier waarop het wèl kan. Kosten samenleving. het mooie van onze sociale verzorgingsstaat was dat we SAMEN dingen deden en oplosten. Het mooie voor de Liberalisten is dat het ieder voor zich wordt en dat de sterkste nog meer winst haalt door dat domme gedoe van de dommen.
  Het verheerlijkte marktwerkingsprincipe zal betekenen dat bijvoorbeeld de kosten van de infrastructuur torenhoog op zullen lopen. immers waar nu een ambtenaar werkt zal straks een werknemer werken voor een bedrijf waarvan de baas en de aandeelhouders graag winst, veel winst maken en de werknemer in een auto van de zaak komt voorrijden. Het zal nooit tot de Liberalen doordringen dat ze feitelijk met een mitrailleur in hun eigen voet schieten. De liberalen hebben het echte liberalisme al na de tweede wereldoorlog achter zich gelaten en is niet veel meer dan de herenclub uit Rommeldam. Een chique club waar Halsema en Pechtold samen met Rutte en Donner [de vleesgeworden elitaire bovenbaas] deftig met een pinkje omhoog een glaasje Kir royal drinken.U heeft het mis meneer Elihan.

 6. Rutger Weemhoff zegt:

  Afshin Ellian, een naar eigen zeggen rechtsgeleerd gifkikkertje dat nog steeds de NRC mag bevuilen met zijn extreem rechts gedachtegoedje, maakt het deze zaterdag wel weer erg bont in zijn vaste column.
  Boven zijn gezwam staat: De onbetaalbaarheid van de verzorgingsstaat.
  Onze Held mag de geesten rijp maken voor de komende afbraak van het sociale gebouw in NL. In verband met de crisis stelt Ellian de volgende vraag: “Hoever gaat de geldzucht? Dat weet niemand, zolang we in een vrije samenleving willen leven. Maar we weten wel dat wie alle mogelijke crises binnen een liberale economie wil uitsluiten, altijd met een utopie van een staatseconomie komt opdraven.”
  M.a.w. de rauw kapitalistische/fundamentalistische staatseconomie van Afshin Ellian blijft de oplossing voor alles.
  En wat zegt de Grote Denker nu de Staat momenteel het liberalisme moet redden met honderden miljarden? Onderwijs mag blijven, gezondheidszorg en ouderenzorg. Thats it. Kunstenaars moeten het bij Ellian helemaal “ontgelden” (aanhalingstekens van Partout). . .Weg ermee!
  “Rembrandt heeft het ook gered zonder de Staat.” O ja?
  Rembrandt ging mooi failliet in 1658. Afshin kan overigens zelf heel slecht rekenen. “Kunstenaars leven volgens hem “op de zak van anderen.”
  Kunst kost de NL max. 938 miljoen, incl erfgoed en musea, een schijntje: 0,56% van de totale Nationale Begroting.
  Het is pure symboolpolitiek om die tot de grond af te breken, het brengt geen ruk op. Wij hebben een keur van grote kunstenaars en gezelschappen van wereldfaam. Die kregen al nooit behoorlijk betaald in NL, het land van de schrapers en de kruideniers. Als je die Nederlandse cultuur economisch kapitaliseert, is zij echter van onschatbare waarde.
  Bezuiniging levert een verliespost op!
  En de vermogende burgers van Afshin die de Kunst heus wel gaan steunen?
  Wie klikt op de Joop van de Ende Foundation ziet dat de Grootste Mecenas alleen nog studiebeurzen in het buitenland subsidieert. Zero sum voor projecten. Gebakken lucht!
  Zoals gezegd, de rest kan weg van Afshin, die allereerst zijn eigen hachje blijkbaar veilig wil stellen: destijds was hij als universitair hoofddocent immers bij de afdeling Encyclopedie van de Rechtswetenschap verbonden aan de Universiteit van Leiden. Ontwikkeling op kosten van de Staat van de slechtst denkbare juridische scenario’s voor burgers, dat kan alleen daar in het rattennest dat Leiden heet. Vermogensrechtelijke constructies, lees juridische trucs ontwikkelen en bedenken, jaja, hoe kunnen we de doorgaande neoliberale teringzooi en zo langzamerhand volstrekt illegale diefstal van gemeenschapsgelden juridisch zo goed mogelijk legitimeren.
  Van Partout mag als eerste deze volstrekt achterhaalde en overbodige, ja obscure afdeling worden gesloten. Dat brengt tenminste meteen tientallen substantiele miljoenen in de la!
  Ellian is momenteel hoogleraar sociale cohesie, burgerschap en multiculturaliteit aan de Universiteit Leiden. Wat een blinde, nb zelf door de NL Staat zwaar gesubsidieerde mol, dit galbakje Ellian! Weg ermee! Kunnen we net zo goed zelf (en dan beter)! Zoek maar een baantje als kelner, Afshin!

  Mijnheer hakt als laatste in op de SP, de enige partij die het casinokapitalisme een halt toe wil toeroepen. En eindigt met de retorische vraag: is de PVV eigenlijk wel rechts?
  Nee hoor, die is links. Net zo links als Rutte, en het CDA, als Pechtold, en Femke Halsema die allemaal ingehuurd zijn om het neoliberalisme met de benodigde miljardeninjecties te steunen, onder de bezielende leiding van de Gedogende Afgod die maar wat blij is met iemand als Ellian, die tenslotte schrijft dat de PvdA zich niet moet laten verleiden tot samenwerking met de door hem zo verfoeide SP. Iedereen moet immers zoveel mogelijk onder het juk van de PVV gebracht worden. Geflipte intellectuelen als Afshin Ellian die nu openlijk kiezen voor de PVV, in een op zich goede krant als de NRC. Is het politiek soms incorrect om zo’n kwal eruit te gooien bij de kwaliteitskrant? Waarom bieden jullie zo’n monstrum nog steeds een gratis podium?
  Cryptofascisten zitten overal, zeker weten, juist in Leiden..

 7. Marc Geerts zegt:

  Kletskoek, en dat met sinterklaas: hoe toepasselijk.

 8. Marius van Huygen zegt:

  Zie ook economen discussie over de ‘vrije markt’

  http://www.mejudice.nl/artikel/505/economen-hebben-meer-diepgang-dan-achterhuis-denkt#comment-form#comment-list

 9. R.Thelosen zegt:

  Als geboren en gevluchte Iraniër is het te begrijpen dat Ellian een afkeer heeft van theocratische regimes en totalitaire regeringen.
  Dat hij opeens een groot pleitbezorger is geworden van het liberalisme ligt daarom wel voor de hand maar getuigt niet van kennis van het socialisme. Voor Ellian staat het socialisme gelijk aan het klassieke communisme/marxisme met een centraal door de partij/overheid geleide “statelijke planeconomie”. Een staatseconomie is een utopie, stelt Ellian en daarin heeft hij gelijk en dat is nu ook historisch wel gebleken in Rusland, China en Cuba. Daarover zijn we het volledig eens.

  Ellian gaat echter nog een stap verder en spreekt over een “crisis in de linkse ideologie”. Dat is al vreemd, want juist in de media gaat het over de crisis van het neo-liberalisme vanwege alle gevolgen voor de mondiale economie, de financiele-, banken- en landencrisis en milieucrisis.
  In PvdA- en zelfs CDA-kringen wordt nu openlijk verklaard dat zij afstand nemen van het doorgeslagen neo-liberalisme. Zij omarmen nu veelal het Rijnlandmodel, dat meer rekening houdt met alle stakeholders en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
  Uiteindelijk komt Ellian uit bij de Socialistische Partij (SP) , die hij “een neo-communistische beweging noemt met een utopie (van een staatseconomie).Zij zouden streven naar “een toekomst zonder vrije markt en vrije concurrentie”.
  Hiermee laat Ellian direct blijken geen enkele kennis te hebben van het beginselprogramma van de SP. Als hij even de moeite gedaan zou hebben om te “Googelen” zou hij dergelijke onzin niet meer schrijven.

  Ir.ing.R.Thelosen, hogeschooldocent
  en SP bestuurslid

 10. p.c.van den noort zegt:

  De verzorgingsstaat is niet voor niets ontstaan en functioneerde redelijk.Nu is dat niet meer zo vanzelfsprekend meer.
  Een oorzaak die vaak wordt vergeten is het teruglopen van de economiche groei en tenslotte de crisis.Als de economie groeit is men eerder bereid tot hervederdeling dan in geval van krimp.Dij groei staat men war af van hetgeen men nog nooit heeft gehad,bij krimp moet het van het gevestigde belang af-dat is nu eenmaal moeilijker,te meer als blijt dat men zelf meer verzorgingsproblemen krijgt.
  Ik zou hier niet grote woorden als hezucht,ideologie,links en rechts bij willen gebruiken.

  Bevorderimg van groei is de beste remedie.

  Merkwaardig is dat men hier wat kopschuw voor is,want linksen zijn vaak tegen de groei,maar voor verzorgingstaat.Rechtsen zijn tegen verzorgingsstaat maar voor groei en onbewust scheppen ze toch voorwaardeen voor de verzorgingstaat.

 11. Hugo Freutel zegt:

  Een ongenuanceerde, conservatief rechts, populistische column van Afshin Ellian.
  De heer Ellian beseft kennelijk niet dat er gemeenschappelijke en individuele belangen zijn in een samenleving en dat een evenwicht tussen die twee, juist welvaart en welzijn verzorgen. Zijn “communistisch rechtse hobbies” ( op kosten en risico van belasting betalers ) zoals de JSF en ontwikkelingshulp met afweergeschut, wel toelaatbaar dan? Moeten onderwijs, zorg, politie, ook de vrije markt op, zodat alleen de rijke elite deze diensten kan betalen? Laten we de private banken failliet gaan, omdat ze hun eigen broek niet kunnen ophouden?
  Het is de SP die het hardst en marktconform wil afrekenen op hun speculatieve gedrag, namelijk zelf betalen en niet de gemeenschap.
  Het is ook de SP die waarschuwt vanaf het begin tegen contraproductieve ontwikkelingshulp met afweergeschut in conflictgebieden op kosten en risico van belastingbetalers, soldaten en burgers.

  Waar staat in het partijprogramma van de SP dat ze “communistische” doelen zouden nastreven?

  Het is jammer dat de hoogopgeleidde Ellian niet beseft dat de creatieve sector ( meer ondernemers dan “steuntrekkers” ) onmisbaar is in Nederland, voor innovatie, entertainment, kunsten, horeca, cultuur en spelen voor stad en dorp. Het Nederlandse vestigingsklimaat wordt te saai zonder kunst en cultuur voor verwende multinationals en andere investeerders.

 12. Marius van Huygen zegt:

  Het actuele neoliberale beleid van dit kabinet aangetoond:

  DEN HAAG – Mensen met een bijstandsuitkering moeten vrijwilligerswerk gaan verrichten. Zo nodig moeten zij bij bejaardenhuizen sneeuwruimen, met bejaarden een ommetje lopen of een spelletje spelen.

  Dit wordt de uitwerking van een afspraak uit het coalitieakkkoord van VVD en CDA. De PVV sluit zich bij het voorstel aan. Dit bleek woensdag bij de behandeling in de Tweede Kamer van de begroting voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

  Meneer Ellian kan zich hier dus de vingers bij aflikken…

 13. p.hendriks zegt:

  Hoogleraar Ellian fulmineert op de bekende wijze en met het schuim van woede op de lippen lijken zijn enigzins bloeddoorlopen ogen wat het zicht op de realiteit te verliezen.

  Hij kan zich wel vinden in een Nederland waar de regerende cultuurbarbaren ‘cultuur’ op zijn economische bijdrage aan de staatskas beoordelen.

  Halbe Zijlstra zie ik al voor een opgraving staan, waar tussen de voorhistorische en of middeleeuwse oudheden een blikken lunchtrommeltje met ‘Nachtwachtopdruk’ van een van de archeologen ligt. Halbe weet dan wat hier bewaard moet blijven en wat op de mesthoop van de historie kan eindigen: De Nachtwacht als kaskraker! de rest kan met deskundigen en al naar het grof vuil en misschien nog als ophogingsmateriaal voor een havenproject worden ingezet.
  De culturele revolutie in neoliberale stijl.

  De parodie op de levensomstandigheden van Rembrandt van Rijn en Leonardo da Vinci, die Ellian presenteert geeft het niveau van zijn betoog aan.

  Het wordt tijd om deze columnist in te ruilen voor een andere met op zijn minst een beetje humor en/of logisch redeneervermogen. Kan deze figuur niet een klas teruggezet worden? Hij is duidelijk boven zijn niveau geplaatst.

 14. R S Willems zegt:

  Toch bizar hoe er bij een – vanoudsher liberale? – krant wordt gereageerd op een in velerlei opzichten treffend stuk. Het lijkt warempel wel een neoconservatief platform geworden, nrc.nl…

  In plaats van het stuk te lezen, worden er direct misplaatste parallelen geplaatst met het werk van Hans Achterhuis. Ik heb dat boek gelezen en vind er een behoorlijk aantal missers in zitten. Maar waarom dr Ellian vergelijken met de ‘verfoeide neoliberale’ volgelingen van Ayn Rand die door Achterhuis worden bekritiseerd?

  Ellian merkt terecht op dat een demokratie niet kan zonder vrije individuen, die dus ook in economische zin vrij dienen te zijn. Daarnaast wijst hij op een aantal basisvoorzieningen die in zijn ogen ook in deze vrije samenleving georganiseerd dienen te zijn. Jawel, mensen, door de staat. Het door Ellian geschetste beeld lijkt in geen enkel opzicht op het soms rauwe anarchokapitalisme dat in de boeken van Ayn Rand gepropageerd wordt. Wil je de ‘markt’ bestrijden, doe het dan op basis van argumenten die (mogelijk) hout snijden, waar u zich allen schuldig aan maakt is de drogreden van de stroman; u schrijft dr. Ellian uitspraken en argumenten toe die hij hier nergens uit en deze bestrijdt u.

  Kennelijk raakt dr Ellian gericht een gevoelige snaar bij de hier verzamelde etatisten. Kennelijk zit er toch een kern van waarheid in.

  Omdat “rechtse” mensen in uw ogen toch immer populisten zijn, hier nog een populistische uitsmijter: “Ga allen lekker de Volkskrant bevuilen met uw links gewauwel!”

 15. Jaap Bosma zegt:

  “De verzorgingsstaat, … onbetaalbaar. … En voor de rest hebben we mastercard!”

  Dat is zo ongeveer het nivo van Ellian.

 16. R S Willems zegt:

  neoconservatief moet zijn: neocommunistisch

Reageren op dit bericht is niet meer mogelijk.