Berichten door NRC Handelsblad

Toezicht crèches faalt

Geplaatst op 20-12-2010.

De Amsterdamse zedenzaak is een week oud en lijkt nu nog ernstiger dan zich aanvankelijk al liet aanzien. Het aantal slachtoffers zou 64 zijn.

Zedenzaak toont lacunes bij lokale overheid en binnen EU

Op de vraag hoe dit zo uit de hand kon lopen, beginnen nu ook antwoorden te komen. Controlemechanismen in de kinderopvang blijken niet te werken of nog niet te bestaan.

Meest opvallend was dat ook voor buitenlandse werknemers wordt volstaan met een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) die alleen betrekking heeft op het verblijf in Nederland. Er is dus geen controle op eventuele veroordelingen elders in Europa. Was die er wel geweest, dan was een Duits vonnis wegens zedendelicten bekend geworden. Volkomen terecht kondigde staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie, VVD) aan dat hij binnen de Europese Unie hieraan een einde wil gaan maken.

Lees verder »

Exact 5.122.866 kiezers

Bijna nergens in de wereld kunnen ze zo snel stemmen tellen als in Wit-Rusland. Gisteren werden er voor de vierde keer in de geschiedenis van het land presidentsverkiezingen gehouden. Om acht uur gisteravond gingen de stembussen dicht. Om tien uur vanmorgen maakte de Centrale Kiescommissie de uitslag bekend: tot op de laatste stem nauwkeurig. President Loekasjenko, die in 1994 aan de macht kwam, bleek te zijn herkozen met 5.122.866 ( 79,67 procent) stemmen. Eerste tegenkandidaat Sannikov bleef steken op 2,41 procent. De proteststem ‘Tegen iedereen’, een erfenis uit de sovjettijd, haalde 6,47 procent.

Lees verder »

Scherpzinnig politicus

Geplaatst op 18-12-2010.

Zes jaar geleden was Femke Halsema de politiek eigenlijk beu, teleurgesteld als ze was in het heersende klimaat in Den Haag. Van de twee grootste regeringsfracties, ook toen CDA en VVD, had zich „een grote mate van hysterie meester gemaakt”, zei ze in NRC Handelsblad. De rechtsstaat werd bedreigd, want die, zo leek het haar „kon zo uit het raam worden gelazerd als-ie even niet uitkomt”. De PVV bestond toen, eind 2004, nog niet eens – Geert Wilders was nog maar net uit de VVD gestapt.

Lees verder »

Eurocrisis 2.011

Als het kopen van tijd voor een oplossing van de eurocrisis de bedoeling was van de Europese regeringsleiders op de top in Brussel, dan is hun dat gelukt. Zij kwamen overeen dat het reddingsfonds voor staten in problemen, dat nu 440 miljard aan financiële garanties bevat, een permanent karakter zal krijgen. De regeringsleiders beloofden bovendien dat het fonds altijd genoeg kapitaal zal hebben om eurolanden in de problemen te hulp te schieten. Het Verdrag van Lissabon zal worden aangepast om onderlinge steun toe te staan, zonder dat deze verandering aan de bevolking van de lidstaten zal hoeven te worden voorgelegd.

Lees verder »

Corporaties en Europa

Geplaatst op 17-12-2010.

Het Nederlandse volkshuisvestingsbeleid is op Europese grenzen gestuit, tot schrik van de woningcorporaties. Lidstaten van de Europese Unie kunnen naar eigen inzicht hun inwoners van huisvesting voorzien, maar zij hebben daarbij wel rekening te houden met de Europese regels op het terrein van de mededinging. Zo wordt er voor een deel een einde gemaakt aan de oneerlijke concurrentie die de corporaties andere marktpartijen in de volkshuisvestingsector aandoen.

Her en der is er in Nederland een tekort aan huurwoningen

Lees verder »

Een binnenlands debat

De behandeling van de begroting van het departement van Buitenlandse Zaken is voor de Tweede Kamer doorgaans aanleiding om duidelijk te maken hoe Nederland over het rijk geschakeerde buitenland dient te denken. Maar deze week stond tijdens het eerste begrotingsdebat met de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, Uri Rosenthal (VVD), meer de vraag centraal hoe het buitenland over Nederland denkt.

Buitenlands beleid blijft steken in vrijblijvendheid

Lees verder »

Nationale Politie, mits

Geplaatst op 16-12-2010.

Nog maar tien politieregio’s, die samen één korps vormen, met één hoofdcommissaris en één minister. Die verdeelt de agenten over Nederland, stelt de opsporingsprioriteiten vast en beheert de computers, auto’s, gebouwen en budgetten. Dat is de strekking van het wetsvoorstel voor de Nationale Politie dat minister Opstelten (Veiligheid en Justitie, VVD) deze week heeft ingediend. Helder is het zeker.

Justitiële politie kan agenten opleveren die de burger vreest

Lees verder »

Arme Nederlanders

Armoede is een relatief begrip. Onderzoekers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), die gisteren samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) het rapport Armoedesignalement 2010 publiceerden, beseffen dat. „Het is niet zinvol om de huidige armoede in Nederland af te meten aan de normen uit de negentiende eeuw of die van de sloppenwijken van Mumbai”, schrijven ze daarin.

Hoe ingewikkeld ook, bestrijding van armoede vergt maatwerk

Lees verder »

Geef de zalm een kans

Geplaatst op 15-12-2010.

Ooit was de monding van het Haringvliet de broedplaats voor de grootste kolonie kluten van Europa en overwinterden langs de oevers jaarlijks tienduizenden wilde ganzen. De afsluiting van het Haringvliet in 1970 als onderdeel van de Deltawerken heeft dit watervogelwalhalla tot geschiedenis gemaakt.

Nederland moet zich houden aan internationale Rijn-afspraken

De vraag is nu: is er in het water van het Haringvliet nog wel – beter gezegd weer – toekomst voor trekvissen als zeeforel, elft, fint en niet op de laatste plaats zalm? Bij het kabinet-Rutte lijkt het voortleven van deze vissen in Nederland en elders in Europa niet in veilige handen. Dat komt door een even korte als omineuze mededeling in het regeerakkoord: „Het Besluit beheer Haringvlietsluizen (‘Kierbesluit’) wordt ingetrokken.”

Lees verder »

Berlusconi’s Italië

Vanzelfsprekend viel links en rechts de term ‘pyrrusoverwinning’. Maar schijnzege of niet, de politieke tuimelpop Silvio Berlusconi heeft het toch weer geflikt. De premier van Italië overleefde gisteren in de Kamer van Afgevaardigden een motie van wantrouwen op het nippertje: 311 parlementariërs stemden voor de motie, 314 bleven Berlusconi trouw – ondanks alles.

De vraag is of

de premier nog effectief

kan regeren

Lees verder »